HVA VI GJØR

 

original_530767798.jpg

Samarbeid

"Bygge broer mellom siloene..."

Samarbeid  - og  "samarbeid på tvers" - relasjonell kapasitet
IML har spesialisert seg på samarbeidstematikk. Vi definerer samarbeid som adferd, holdninger og kommunikasjon som bringer fram resultater, og det skjer i relasjoner mellom mennesker som er involvert. Bak et hvert samfunnsoppdrag, leveranse, tjeneste og produkt finnes ofte kompliserte sammenhenger mellom mange oppgaver og kompetanser som skal virke sammen. En del av oppgavene og sammenhengene kan la seg standardisere og systematisere i regler, systemer og prosedyrer, andre sammenhenger krever koordinering utført av mennesker - fordi de varierer med en rekke faktorer som kan være situasjonsbestemte eller krever menneskelig skjønn. IML bistår både med å effektivisere arbeidsprosesser og forbedre kvalitet i sluttresultatet. Er du interessert i vår grunnleggende teoretiske fundament, kan du lese litt mer om relasjonell koordinering (Relationel coordination) og relasjonell kapasitet nederst på siden.

Organisasjonsutvikling
I en organisasjon skal individuelle ferdigheter og relasjonelle evner fungere i ett helhetlig system ut fra de forventninger, krav, ønsker og mål som eksisterer. Vi tror at en helhetlig og enhetlig målforståelse og virksomhetsutøvelseer avgjørende skal man lykkes. Tydelighet i linjen med klare mandater og ansvarsområder er effektiviserende. Evne til tverrgående samarbeid og en kultur som understøtter, muliggjør god kvalitet og effektive leveranser.

Problemforståelse i en organisasjonskontekst
Våre kunder har ulike utgangspunkt for å kontakte IML. Det kan være utfordringer knyttet til ledelse, arbeidsmiljø, systemforståelse, samarbeid, implementering, innovasjon, konflikter, undersøkelser, mv. Utfordringer kan gjelde relasjoner, individer, grupper og hele organisasjoner - og samarbeid på tvers av organisasjoner. Våre konsulenter har kompetanse og erfaring til å forstå ulike kontekster og problemstillinger, noe som hjelper kunder til å finne løsningsmuligheter. Vi har også kurs og konsepter men er opptatt av å yte riktig hjelp som er tilpasset den enkelte virksomhet. Dette kaller vi skreddersøm. Hensikten med skreddersøm er at kunden skal få mest mulig utvikling igjen for sin investering. 

shutterstock_374055574.jpg

Problem forståelse

Kartlegging og undersøkelser

Lederutvikling
Gode ledelse gir gode resultater, trivsel og mestringsopplevelse  - det gjelder både for den enkelte leder og for dennes medarbeidere.
Å utvikle ledere er for mange organisasjoner sentralt for å skape utvikling og øke måloppnåelse.
Vi har god erfaring fra en rekke ulike virksomheter med skreddersydde lederutviklingstiltak basert på evidensbasert metodikk, tilpasset virksomhetens målsetning og strategi.

Vi leverer også lederutviklingsprogrammet Klart Lederskap

Ledergruppeutvikling
Vi tror mange ledergrupper for ofte og i for stor grad har et ubenyttet potensiale. Og ledergruppenes omdømme internt og eksternt er viktig for virksomhetens samlede leveranser og resultat.
Vi tror å avklare målsetning og forventninger må gjøres for at gruppen skal være effektiv. IML har ulike metodiske og teoretiske tilnærminger for
å drive ledergruppeutvikling.

Mentorprogrammer
Mentorprogrammer er et strategiske virkemidler for å nå virksomheters mål. Bærebjelken i slike mentorprogrammer er at nøkkelpersoner kobles og at de sammen skaper læring og utvikling. Tradisjonelt sett har mentor-relasjonen blitt definert som «mester-svenn»- relasjon, der den mest erfarne overfører sin læring til den minst erfarne. Nyere forskning begrunner at det i mentoringparet bør være en gjensidig læringsprosess der også mentor lærer av adepten. I mentorprogrammer bistår vi med gjennomføring av mentoring i parene, bidrar med relasjonskompetanse, gir kunnskapspåfyll underveis og muligheter for læring i og forsterking av nettverk. IMLs tilnærming skal mentorprogram fungere som et strategisk virkemiddel som skal gi effekter på organisasjonsnivå i tillegg til individuelle effekter.

shutterstock_234353863.jpg

Involverende problemløsning

Involverende metodikk for å skape løsninger
Storgruppemetodikk er et godt verktøy for å mobilisere og involvere mange i ulike endringsprosesser. Storgruppesamlinger kan involvere opp til flere hundre mennesker og over en til flere dager. Det brukes ulike grep for å sette folk i prosess med egenrefleksjon, dialog, utforskning, rådgivning, beslutning osv. Storgruppemetodikk bygger forståelse for viktige tiltak og beslutninger ved at mange involveres. Medarbeidere og ledere blir også bevisste på hvor mye kompetanse de faktisk har som organisasjon.  

 

Teamutvikling
Henry Ford skal ha sagt følgende: "Å komme sammen er begynnelse. Å holde sammen er framgang. Å jobbe sammen er suksess." Men å jobbe sammen kommer ikke av seg selv, det må jobb. Velfungerende team kan tilføre organisasjonen store verdier, gi gruppen selv utvikling og læring, og hvert enkelt medlem forsterket arbeidsglede. Et godt team er grunnlag for effektive arbeidsprosesser og kvalitet på sluttproduktet. Men da må teamets medlemmer være trygge nok på hverandre, vite hvordan de jobber godt sammen og god kontakt med de eksterne aktørene som de er avhengige av. 

original_407475370.jpg

Kommunikasjon

Problemløsende kommunikasjon
Lærende samtaler
Konfliktforebyggende kommunikasjon

 

Individuell utvikling
Vi erfarer at i en kompleks arbeidshverdag kreves et bredt repertoar av forståelsesrammer og ferdigheter for å kunne håndtere ulike situasjoner, arenaer og forventninger.
Vi tror at økt innsikt i eget verdigrunnlag, bevisstgjøring på hvordan du virker på andre og andre virker på deg, styrkede ferdigheter og et utvidet handlings-repertoar gjør deg i stand til å håndtere kompleksiteten.
Gjennom individuell veiledning gir IML hjelp til refleksjon, læring og utvikling.


Kartlegging og undersøkelser
IML besitter selv eller er sertifisert i en del verktøy for å kartlegger for eksempel lederferdigheter, samarbeid i arbeidsprosesser, gruppers modenhet, individers og gruppers/organisasjoners kvaliteter, individer og gruppers preferanser osv. Vi gjennomfører også kvalitative undersøkelser ved bruk av samtaler/intervjuer.  I tillegg samarbeider vi med leverandører av ulike undersøkelser. IML bistår kunder med prosesser knyttet til undersøkelser og oppfølging av resultater.  

Om samarbeid på tvers

En grunnleggende tankegang i klassisk organisasjonsutvikling er at hvis hver enhet presterer optimalt, sikres gode resultater også i samarbeidet. Men raske endringer og økt spesialisering er utviklingstrekk som er med på å drive frem et økt behov for samarbeid og håndtering av kompleksitet. 

 Prof. Jody Gittell m fl har forsket på samarbeid innen en rekke bransjer og land. Teorien Gittell har utviklet er basert på store analyser som viser at det er en signifikant sammenheng mellom kvaliteten på det tverrgående samarbeidet og effektiviteten og kvaliteten på produktet/tjenesten/leveransen. Denne tilnærmingen kalles Relational coordination (Relasjonell Koordinering).

 Arbeid og videre forskning på Relasjonell Koordinering i danske kommuner (Carsten Hornstrup, Jacob Storch m.fl) har tilført nye perspektiver på teori og metodikken.I arbeidet som er gjort her har man valgt å legge større vekt på kompleksitet, det er en større grad av fleksibilitet i hvilke funksjoner/roller som involveres og man har tydeliggjort ledelsens betydning for å lykkes i det relasjonelle arbeidet. Denne tilnærmingen har fått navnet Relasjonell kapasitet.