HVA VI GJØR

 

 Organisasjonsutvikling
I en organisasjon skal individuelle ferdigheter og relasjonelle evner fungere i ett helhetlig system ut fra de forventninger, krav, ønsker og mål som eksisterer.
Vi tror at en helhetlig og enhetlig målforståelse og virksomhetsutøvelseer avgjørende skal man lykkes. Tydelighet i linjen med klare mandater og ansvarsområder er effektiviserende. Evne til tverrgående samarbeid og en kultur som understøtter, muliggjør god kvalitet og effektive leveranser.

Storgruppemetodikk
Storgruppemetodikk er et godt verktøy for å mobilisere og involvere mange i ulike endringsprosesser. Storgruppesamlinger kan involvere opp til flere hundre mennesker og over en til flere dager. Det brukes ulike grep for å sette folk i prosess med egenrefleksjon, dialog, utforskning, rådgivning, beslutning osv. Storgruppemetodikk bygger forståelse for viktige tiltak og beslutninger ved at mange involveres. Medarbeidere og ledere blir også bevisste på hvor mye kompetanse de faktisk har som organisasjon.  

Lederutvikling
Gode ledelse gir gode resultater, trivsel og mestringsopplevelse  - det gjelder både for den enkelte leder og for dennes medarbeidere.
Å utvikle ledere er for mange organisasjoner sentralt for å skape utvikling og øke måloppnåelse.
Vi har god erfaring fra en rekke ulike virksomheter med skreddersydde lederutviklingstiltak basert på evidensbasert metodikk, tilpasset virksomhetens målsetning og strategi.

Vi leverer også lederutviklingsprogrammet Klart Lederskap

Ledergruppeutvikling
Vi tror mange ledergrupper for ofte og i for stor grad har et ubenyttet potensiale. Og ledergruppenes omdømme internt og eksternt er viktig for virksomhetens samlede leveranser og resultat.
Vi tror å avklare målsetning og forventninger må gjøres for at gruppen skal være effektiv. IML har ulike metodiske og teoretiske tilnærminger for
å drive ledergruppeutvikling.

Teamutvikling
Henry Ford skal ha sagt følgende: "Å komme sammen er begynnelse. Å holde sammen er framgang. Å jobbe sammen er suksess." Men å jobbe sammen kommer ikke av seg selv, det må jobb. Velfungerende team kan tilføre organisasjonen store verdier, gi gruppen selv utvikling og læring, og hvert enkelt medlem forsterket arbeidsglede. Et godt team er grunnlag for effektive arbeidsprosesser og kvalitet på sluttproduktet. Men da må teamets medlemmer være trygge nok på hverandre, vite hvordan de jobber godt sammen og god kontakt med de eksterne aktørene som de er avhengige av. 

Individuell utvikling
Vi erfarer at i en kompleks arbeidshverdag kreves et bredt repertoar av forståelsesrammer og ferdigheter for å kunne håndtere ulike situasjoner, arenaer og forventninger.
Vi tror at økt innsikt i eget verdigrunnlag, bevisstgjøring på hvordan du virker på andre og andre virker på deg, styrkede ferdigheter og et utvidet handlings-repertoar gjør deg i stand til å håndtere kompleksiteten.
Gjennom individuell veiledning gir IML hjelp til refleksjon, læring og utvikling.

Hvordan jobbe godt sammen på tvers - relasjonell koordinering
Moderne organisasjoner er ofte komplekse, og arbeidsprosesser involverer parter fra helt ulike deler av organisasjonen og kanskje også eksterne aktører. Å få linjen til å fungere, er ikke nok. Effektivitet og kvalitet er avhengig av at flere jobber sammen, at det jobbes på tvers. Dette aspektet som vi kan kalle det relasjonelle aspektet er ofte undervurdert i mange av de organisasjonsutviklingstiltak som tar sikte på å øke effektivitet og kvalitet.
Men koordinering av arbeid er en relasjonell prosess.
Forskning viser at det å utvikle de relasjonelle elementene i samhandlingen har stor innvirkning på sluttresultatet. Gjennom å utvikle den relasjonelle koordineringen effektiviseres arbeidet og kvaliteten på sluttresultatet heves.
Samtidig forløses energi og mestringsevne som igjen har en positiv påvirkning på arbeidet som utføres.