Team_samhandling_RK.jpg
 
Logo ferdig-05.png

VÅRT UTGANGSPUNKT FOR ALL UTVIKLING ER AT DEN MÅ VÆRE DREVET AV EN MEDSKAPENDE TILNÆRMING.
DET GIR RESULTATER MED VARIG EFFEKT.

 

KONTAKT OSS

tlf 909 99 419

Moderne kontor med tregulv
 

VÅRE TJENESTER

Brainstorm

LEDELSES- OG LEDERUTVIKLING

Vi jobber med utvikling av ledelse på systemnivå og av ledere på indvidnivå. Vi jobber praksisnært med ferdighetstrening der lederne får trent på ledelse mens de løser reelle ledelsesutfordringer.


Vi jobber med ledelsesutvikling på strategisk organisasjonsnivå som et virkemiddel for å styrke og utvikle virksomheter.

Å etablere en felles plattform for ledelse med verdier, mål og konkrete krav til lederatferd, er grunnlaget for å kunne jobbe med individuelt rettet lederutvikling.

rendered.jpg

ORGANISASJONSUTVIKLING

Vi jobber for at alle utviklingstiltak, uansett målgruppe, nivå og omfang, skal understøtte virksomhetens strategier og mål, og styrke organisasjonen som helhet.

møte

LEDERGRUPPEUTVIKLING

Vi hjelper ledergrupper med å realisere sin merverdi: Det handler om å sammen løse faktiske utfordringer bedre; prioritere tydeligere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse. Vi bistår ledergrupper på alle nivåer i virksomheter. Vi har ulike innganger til utvikling avhengig av hva som ønskes utviklet fra oppdragsgiver side.


Vi bruker ulike tilnærminger og verktøy for å synliggjøre status for ledergruppens funksjon og evne til å skape merverdi.Vi anvender ulike metoder for å styrke dialog, konstruktiv atferd, møteteknikk og konflikthåndtering.

 Vi bistår også ledergrupper med å styrke forståelse av ulikheter mellom medlemmene.

Vi bistår også ledergrupper med å løse faktiske utfordringer, prioritere, bli mer strategiske og finne gode strukturer for sin ledergruppeutøvelse.

original_530767798.jpg

SAMARBEID PÅ TVERS

Det som kjennetegner organisasjoner som lykkes med omstilling, innovasjon og talentutvikling er at de trener på å få til det viktige samarbeidet på tvers. Vi har spesialisert oss på metodikk og verktøy for å hjelpe våre oppdragsgivere med nettopp dét.

original_407475370.jpg

MENTORING

Vi tilbyr skreddersydde mentorprogrammer designet for å oppfylle organisasjonens mål og tilrettelegger for intern trening og opplæring av HR og programledere slik at de kan videreføre mentorprogrammer i sin egen organisasjon.

shutterstock_374055574.jpg

KARTLEGGING OG ANALYSE

Kartlegging og analyse av organisasjonens og brukenes / kundenes  behov er som regel et godt utgangspunkt for å lykkes med omstilling og utvikling.


Vi har bred erfaring fra kartleggings- og analyseprosesser som gir ny innsikt og styrket strategisk forståelse for hva som er det riktige veivalget for din virksomhet. 

shutterstock_721918399_357252.jpg

VEILEDNING OG COACHING

Coaching kan ofte være et godt verktøy som støtter den individuelle utviklings- og læringsprosessen. Fundamentet i coaching er coacheens utvikling av troen på og innsikt i egne styrker, verdier og hvilke valg man har.

Forretningsmøte

360 LEDEREVALUERING

For at ledere skal kunne utvikle sitt lederskap til å bli mer effektfullt må de ha tilbakemeldinger fra dem som opplever lederen. 360-lederevaluering er en effektiv måte å få slike tilbakemeldinger på.

Det gir også økt forståelse av hva ledelse er og et språk for ledelse. Formålet med tilbakemeldingen er å gi ledere, ledergrupper og hele ledersystemet innblikk i status på lederskapet slik at styrker kan bevisstgjøres og forsterkes, og forbedringsområderidentifiseres og gi grunnlag for utviklingstiltak.

IMLs 360 lederevaluering er bygget på anerkjent forskning og er unikt i sin sammensetning. Det er også fleksibelt i den forstand at du kan skreddersy spørsmålene slik at det fanger opp viktige kontekstuelle faktorer og tilpasses din virksomhet. Innhenting av tilbakemelding gjøres effektivt på web og er tilpasset en travel hverdag.

IML gjennomfører 360 lederevaluering på en måte som i størst mulig grad sikrer effekt. Våre konsulenter har lang og bred erfaring med å bruke verktøyet og har gjennomført 360 i mange offentlige og private virksomheter.