SERTIFISERINGSKURS I BRUK AV VERKTØYET RELASJONELL KAPASITET

Bedre samhandling for bedre tjenester - for deg som vil bygge relasjonell kapasitet

Samfunnsutviklingen er preget av økt kompleksitet og raske endring, ikke minst driver digitaliseringen opp endringstempo. Dette er trender som utfordrer samhandlingen og samarbeidet internt i organisasjoner og mellom organisasjoner. Og den tradisjonelle byråkratiske modellen evner ikke å løse disse utfordringene. Vi er avhengig av å utvikle evnen til å skape løsninger på komplekse utfordringer sammen. Det handler om å skape effektive samarbeidsrelasjoner om de komplekse og dynamiske tverrfaglige og tverrorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår. Dette er hva vi kaller relasjonell kapasitet.

Vi vil i dette programmet jobbe med forskning som hjelper oss til å forstå utfordringen og med verktøy som konkret viser hvordan arbeide for å styrke evne til samhandling. Gjennom arbeid med konkrete caser vil vi også ta for oss hvordan designe og lede slike utviklingsprosesser.

Læringsutbytte

Programmet har som målsetning å gi deltagerne innsikt og praktisk hjelp til hvordan styrke samhandling  på tvers, i egen organisasjon og mellom organisasjoner, og hvordan legge til rette for endringsprosesser med fokus på økt samhandling.

Deltagerne blir sertifisert i bruk av digitalt verktøy som kartlegger relasjonell kapasitet.

Hvem passer programmet for?

Målgruppen er ledere/rådgivere/fagmedarbeidere/konsulenter. Mange virksomheter vil se stor nytte i å sende flere ansatte på programmet for å styrke implementering i egen virksomhet. Vi anbefaler at deltagerne har konkrete caser de vil jobbe med underveis i programmet.

Oppbyggning

Programmet er bygd opp av tre moduler, totalt 6 dager.

MODUL I (2 DAGER)

Om samhandling og relasjonell kapasitet, intro til kartlegging

I denne modulen får du god kjennskap til teori og forskningen på feltet, om det teoretiske fundamentet for relasjonell kapasitet og nye forskning på området. Vi jobber og med strategisk relasjonell ledelse, hvordan ledelse kan legge til rette for økt samhandling. Vi starter arbeidet med kartleggingsprosess.

MODUL II (1 DAG)

Hvordan gjøre det - praktisk arbeid med å styrke relasjonell kapasitet.

Praktisk arbeid med oppsett og analyse av kartlegging. Vi anbefaler å bruke reelle utviklingsprosesser i dette arbeidet, det gir direkte gevinst til egen organisasjon.

MODUL III (2 DAGER)

Strategisk relasjonell ledelse  -  organisasjonsutvikling for å bygge relasjonell kapasitet.

Vi kobler erfaringer fra konkrete utviklingsprosesser med en strategisk tilnærming. Hvordan drive langsiktig utvikling av organisasjonen for å styrke samhandling? Hvordan utvikle medarbeideres evne til å bygge relasjoner for samhandling. På denne modulen jobber vi med kartlegging av komplekse samarbeidsprosesser.

MODUL IV (1 DAG)

RK-prosesser som kulturutvikling

Hvordan bruke relasjonell kapasitet til å bygge en organisasjon med kultur for samhandling?


Datoer for sertifiseringskurset:

  • Modul 1: 17-18. Oktober

  • Modul 2: 11. November

  • Modul 3: 9-10. Januar

  • Modul 4: 14. Februar

Mer info her